O katalogu


Centar za vozila Hrvatske od 1.7.1978. izrađuje Katalog orijentacijskih cijena motornih vozila te Katalog orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila.

Od 1993. izrađuje se i Katalog tehničkih podataka.

Od 2011. dostupna je i on-line verzija svih Kataloga – CVH.kat. Dostupna je svim korisnicima Kataloga koji imaju pripadajuću licencu.

Svim korisnicima Kataloga, dostupna je i korisnička podrška, za sva vozila koja nisu sadržana u nekom od Kataloga i za ostala pitanja vezana za Katalog.

Svi zainteresirani za katalošku vrijednost rabljenog vozila, tj. katalošku procjenu, koji nisu korisnici Kataloga, od 2011. mogu dobiti željene informacije na broju telefona: 060 662 662 (6,88 kn/min, mob: 8,28 kn/min).

Katalozi se mogu naručiti preko obrasca (http://www.cvh.hr/cvh/katalozi.aspx) ili na telefon: 01/48 47 600.

 

Katalog orijentacijskih novonabavnih cijena motornih vozila služi kako bi dao uvid u novonabavne cijene vozila koja se pojavljuju na hrvatskom tržištu. Može poslužiti za izradu osnovica za izračun premija kasko osiguranja ili kao osnovica obračuna štete na vozilu.

Katalogom su obuhvaćena i tabelarno prikazana (s pripadajućim cijenama i osnovnim tehničkim podacima) većina motornih vozila koja su se ovlašteno prodavala na hrvatskom tržištu unazad 15 godina. Sadrži osobne i teretne automobile, motocikle, nadogradnje, priključna vozila, traktore te radne strojeve.

Orijentacijske novonabavne cijene u Katalogu određene su službenim cjenicima distributera i dostupnim podacima za hrvatsko tržište. Ne sadrže popuste, akcije ili kratkotrajna sniženja uzrokovana eventualnim poremećajima na tržištu. Uključuju sva državna davanja: carinu, posebni porez (trošarina) i porez (PDV).

 

Katalog orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila služi kako bi dao uvid u vrijednosti rabljenih vozila koja se pojavljuju na hrvatskom tržištu. Služi za izradu osnovica za obračun davanja kod uvoza vozila ili prijenosa vlasništva te kao osnovica obračuna štete na vozilu.

Katalogom su obuhvaćena i tabelarno prikazana (s pripadajućim vrijednostima i osnovnim tehničkim podacima) većina motornih vozila koja su se ovlašteno prodavala na hrvatskom tržištu od 2002. godine. Sadrži osobne i teretne automobile te motocikle.

Orijentacijske vrijednosti rabljenih vozila u Katalogu određene su istraživanjima na hrvatskom tržištu rabljenih vozila. Ne sadrže popuste, akcije ili kratkotrajna sniženja uzrokovana eventualnim poremećajima na tržištu. Uključuju sva državna davanja: carinu, posebni porez (trošarina) i porez (PDV).

Vrijednosti vozila starijih od 10 godina nisu sadržana u Katalogu zbog nemogućnosti njihove kataloške procjene, zbog vrlo različitih uvjeta eksploatacije, prijeđene kilometraže i stanja samih vozila. Ukoliko je potrebno odrediti njihovu vrijednost, preporučamo da se na vozilu napravi procjena vrijednosti od strane stručne osobe, koja uzima u obzir sve navedene utjecaje.

 

Katalog tehničkih podataka služi kao pomoć prilikom identifikacije vozila i popunjavanja službenih dokumenada pri registraciji vozila ili utvrđivanju tehničkih karakteristika vozila kod vještačenja.

Katalogom su obuhvaćeni i prikazani podaci za većinu automobila i motocikala koji su zastupljeni na hrvatskom tržištu, u proizvodnom periodu za tekuću godinu izdanja Kataloga.


Verzija: 1.0.0.24993
© Centar za vozila Hrvatske. Sva prava pridržana.
Cijene i vrijednosti su vezane na srednji tečaj eura HNB, na datum: 1.1.2018.